Crash.jpg (24739 bytes)    Bev.jpg (15713 bytes)    Start.jpg (31193 bytes)    Dehart.jpg (10876 bytes)        

First 5K.jpg (209037 bytes) Female 5K.jpg (23389 bytes) Mckissick.jpg (34740 bytes)  Crew.jpg (204440 bytes) Frank.jpg (16485 bytes) Ruthie.jpg (20152 bytes) RuthieTate.jpg (23257 bytes) Saw horse.jpg (32786 bytes) Marathon start.jpg (39811 bytes) Female 10K.jpg (15887 bytes)

 Lineup.jpg (39715 bytes) Marathoan winner.jpg (31939 bytes)   Matt and Mrs..jpg (41620 bytes)