Staging.gif (149420 bytes) Staging2.jpg (191029 bytes)  Snake Eyes.jpg (203281 bytes) Me and Bev.jpg (149254 bytes)

 

Lake View.jpg (176621 bytes) Into Water.jpg (119689 bytes) Out of Water.jpg (76508 bytes)

 

Bike Exit.jpg (73567 bytes)   Me Running.jpg (44592 bytes) Smiling Bev.jpg (173600 bytes) Bev.jpg (216176 bytes)